موسسه جوانان آستان قدس رضوی
نشانی: مشهد مقدس، خیابان کوهسنگی,بین کوهسنگی 17و19
تلفن : 05138466181
سامانه پیامک ۱۰۰۰۸۸۸

شماره تماس ضروری ۰۹۳۳۳۴۰۰۲۶۴