عنوان بازی

ساخت موشک آبی

فعال در اردوگاه های

بیلدر

تجهیزات لازم برای بازی

شیشه‌های 1.5 لیتری پت - تلمبه

استعدادهای لازم برای بازی

یادگیری روش ساخت موشک

نوع بازی

فردی

تعداد نفرات بازی

-

زمان بازی

40 دقیقه