عنوان

کلاس‌های آموزشی

فعال در اردوگاه های

مجتمع دانشجویی - مرکز کوهسنگی

ظرفیت

4 کلاس با ظرفیت 30 نفر در مجتمع دانشجویی - 5 کلاس با ظرفیت 30 نفر در مرکز کوهسنگی

توضیحات

برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی، اندیشه، معرفتی، سبک زندگی، بصیرتی و مهارتی