عنوان

لیزر تگ

امکان فعال شدن در مراکز

بیلدر | مرکز کوهسنگی | مجتمع دانشجویی

تجهیزات لازم برای بازی

فضای شب - سلاح مخصوص - لباس مخصوص - موانع

استعدادهای لازم برای بازی

توانایی جسمانی جهت تدافع و تهاجم - انجام کار گروهی

نوع بازی

گروهی

تعداد نفرات بازی

6 تا 12 نفر

زمان بازی

از 10 تا 20 دقیقه