عنوان

تنیس روی میز و فوتبال دستی

فعال در اردوگاه های

بیلدر | مرکز کوهسنگی | مجتمع دانشجویی

نوع بازی

فردی و گروهی

تعداد نفرات

فوتبال دستی 8 نفره