عنوان

تپانچه و تفنگ بادی

فعال در اردوگاه های

بیلدر

تجهیزات بازی

تپانچه و تفنگ بادی - تیروکمان - سیبل - منطقه محافظت شده

نوع بازی

فردی

زمان بازی

30 دقیقه