عنوان

ترامپولین)جَست‌ورزی)

فعال در اردوگاه های

بیلدر

نوع بازی

فردی

تعداد نفرات بازی

6 نفر همزمان

زمان بازی

5 الی 10 دقیقه