عنوان بازی

تیروکمان

فعال در اردوگاه های

بیلدر

تجهیزات لازم برای بازی

تیروکمان - سیبل - منطقه محافظت شده

استعدادهای لازم برای بازی

توانایی جسمانی - تمرکز کافی جهت پرتاب

نوع بازی

فردی

تعداد نفرات بازی

-

زمان بازی

30 دقیقه