عنوان بازی

شنا و غواصی

فعال در اردوگاه های

بیلدر

تجهیزات لازم برای بازی

لباس شنا - لوازم غواصی

استعدادهای لازم برای بازی

آشنایی به مهارت های شنا

تو بازی

گروهی

تعداد نفرات بازی

فردی-گروهی

زمان بازی

60 دقیقه